Regenerační stanice MS 10 000

Specifická oblast – Opotřebované minerální oleje

Popis současného stavu

Ročně je v ČR na trh uvedeno více než 100 tis. t olejů a maziv, přičemž nejvíce se podílejí motorové oleje, oleje pro technologické účely, hydraulické a ostatní oleje. Tyto skupiny olejů zaujímají přibližně polovinu z celkového množství maziv uvedených na trh. Na druhé straně by měla být obdobná produkce odpadních olejů. V roce 2014 bylo na trh uvedeno 126,5 tis t olejů, ve zpětném odběru jich bylo vysbíráno 3 tis. t, v evidenci odpadů zaevidováno 35 tis. t, cca 20 až 40 % bylo spotřebováno přímo v provozních zařízeních a pak je zde ještě několik tis. t odpadních olejů, o kterých není známo, jak je s nimi nakládáno.

Regenerace olejů v zařízeních nacházejících se v ČR spočívá prakticky pouze v odstranění mechanických nečistot /usazení, filtrace/ a vody. Zařízení, která by umožňovala regeneraci spočívající např. v rerafinaci, rehydrogenaci nebo jiným náročnějším technologickým způsobem nejsou dosud v ČR provozována. Prakticky lze říci, že pokud nejsou minerální oleje zpracovány energeticky, jsou po prvotní úpravě (filtrace, usazení) ve větší míře přepravovány do zahraničí, kde by měly být zpracovány, avšak není známo, jaký podíl je zpracován materiálově a jaký energeticky.

V současné době probíhá homologace strojního zařízení regenerační stanice MS 10 000, která je určena pro regeneraci použitých průmyslových olejů. Technologie umožňuje regeneraci olejů až na základové oleje. Jedná se o mobilní zařízení o kapacitě 2 500 t/rok. Po úspěšné homologaci by zařízení mohlo být uvedeno na trh.

Popis technologie

Mobilní regenerační stanice MS 10.000 je určena pro regeneraci použitých olejů, vzniklých v průmyslu, dolech, elektrárnách, dopravě apod., tedy v místech, kde se využívají průmyslové oleje jako je hydraulický, turbínový, kompresorový, kalící, chladící a jiné. Zařízení umožňuje navíc regenerovat oleje minerální a syntetické společně (v případě výroby základového bázového oleje), nelze však používat libovolné směsi kapalin, které mohou obsahovat glykoly, brzdové kapaliny, rozpouštědla atd.). Zařízení dokáže účinně odstranit nečistoty, vodu, uhlíkaté částečky a peroxidy.

Provozní jednotky jako je zásobník na aditivum I., nádrže na olej a skladovací prostor na chemikálie a úložiště odpadu se řeší na základě místních podmínek.

Mobilní regenerační stanice MS 10.000 oproti současným provozům v sobě kombinuje hned 2 zásadní konkurenční výhody a to výrazně nižší energetickou náročnost a díky homologaci jako „mobilní“ zařízení i sníženou legislativní zátěž pro zahájení provozu. Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí totiž zcela postačuje k zahájení provozu tzv. „Malá EIA“, tedy oznámení záměru.

Výstup z technologie (zařízení) je výrobek (recyklát) – regenerované oleje.

Při regeneraci vzniká pastovitý až téměř tuhý odpad hlinky nasáklé olejem. Dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, Katalogu odpadů, je to odpad uvedený pod číslem 19 11 01 - Upotřebená filtrační hlinka z regenerace olejů. Tento materiál je ovšem možné využít jako plastifikátor v obalovnách při přípravě asfaltových směsí.

Princip funkce regenerační stanice

Do zařízení je čerpán použitý olej a k němu se v předepsaném množství doplňují chemické látky umožňující odstranění velmi jemných částic a také usnadňují odstranění vody. Přidané látky se s olejem smíchají pomocí vysokorychlostního míchadla.

Olej je spolu s aditivy ohříván na teplotu 110 až 120°C. V oleji se vytváří mikroskopické vločky, na které se zachytávají jemné částice uhlíku. V preflash koloně dochází k intenzivnímu odpařování vody na strukturované výplni. Páry jsou odváděné do kondenzátoru, ze kterého kondenzát a nekondenzované páry vstupují do odlučovače. K odlučovači je připojen koalescenční separátor, který dále odděluje olejovou a vodní fázi. Olejová fáze se využívá jako složka paliva pro hořák. Nekondenzované plyny jsou ze separátoru odtahovány spolu s plyny z dalšího zpracování oleje do prostoru plamence spalovací komory.

Vysušený olej s mikroskopickými vločkami se přivádí do reaktoru. Do reaktoru se postupně dávkuje aditivum a přísada podporující shlukování mikroskopických částic. Aditivum se přidává podle algoritmu tak, aby nedocházelo ke vzniku vysoké pěny a nebyl brzo potlačen účinek mikroskopických dějů. Po naplnění reaktoru přibližně do 3/4 objemu se dalším olejem plní druhý reaktor. Termostat dle potřeby zapíná elektrický ohřev tak, aby teplota oleje neklesla pod 100°C.

Do naplněného reaktoru se dále přidává aditivum až k dosažení množství daného předpisem. Množství je automaticky odměřované šnekovým dopravníkem. Olej je v reaktoru míchán pomaloběžným míchadlem, kterým je aditivum udržován ve vznosu, ale nejsou rozbíjeny vzniklé struktury vloček. Po uplynutí 1 až 2 hodin (podle druhu oleje) je směs oleje a hlinky přiváděna do dekantačního odlučovače.

Dekantér z oleje odstraní až 99 % pevných částic. Pevné částice jsou z dekantéru prostřednictvím šnekového dopravníku odváděné do kontejneru na odpad. Olej je dále vakuově odplyněn a zbytky pevných částic jsou odstraněny na membránovém filtru. Kvalita čistícího procesu je závislá na teplotě, době působení reagentů a jejich poměru. Pro stanovení optimálního množství reagentů je vhodné provést pokusnou regeneraci, případně použít zkušenosti z předchozích případů. Při zpracování odpadního oleje je nutné počítat s proměnlivou kvalitou vstupu (různý stupeň kontaminace, degradace i druhu oleje).

Přínos zařízení

Opotřebovaný olej rychle stárne a degeneruje buď vlivem vnikání vody, chladící kapaliny, spáleného popela, uhlíkatých látek nebo nasáváním prachu, kovových částic a samotnou oxidací. Používání opotřebovaných olejů vede k poruchám zařízení – např. poruchy pístních kroužků, shlukování oleje, korozi a vzrůst sedimentací při obrusném procesu. Proto musí být oleje trvale ošetřovány ve správnou dobu, aby byly obnoveny jeho vlastnosti, sníženy náklady na nákup nového oleje a šetřeny přírodní zdroje

Po vyčištění v zařízení MS 10.000 je barva regenerovaného oleje obnovena až na třídu barevnosti 2 a je obnoven index kvality. Po vyčištění oleje a doaditivování dosáhne takové úrovně, kdy je schopen udržovat zařízení v dobrých mazacích podmínkách, pracovat spolehlivě a garantovat účinnost mazacích systémů. Také prodloužit servisní doby, konečně zhospodárnit náklady na nákup oleje a šetřit zdroje.

MS 10.000 dokáže navrátit:

  • vlastnosti průhlednosti oleje
  • vlastnosti viskozity ve vysoké teplotě a vysoký index viskozity
  • vlastnosti anti - koroze, anti - tření a anti - pěny
  • vlastnosti odolnosti při nízké teplotě

Zařízení MS 10.000 se hlavně používá v případě regenerace směsi použitých průmyslových olejů znečištěných vodou, případně jejími frakcemi a mechanickými nečistotami.

Výstupem ze zařízení jsou regenerované oleje, které lze použít jako základové oleje používané jako strojní mazací oleje pro procesy v chemickém, strojírenském a stavebním průmyslu, mazací účely, vstup do dalších rafinačních procesů.

MS 10.000

STROJNÍ OLEJ

Aktuální ceník ZDE

Výčet odpadů, které lze v zařízení zpracovávat:

Katalogové číslo odpadu Název odpadu Kategorie
120107 Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) N
130110 Nechlorované hydraulické minerální oleje N
130111 Syntetický hydraulický olej N
130112 Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje N
130113 Jiné hydraulické oleje N
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N
130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N
130207 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
130307 Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje N
130308 Syntetické izolační a teplonosné oleje N
130309 Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje N
130310 Jiné izolační a teplonosné oleje N
160107 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N
160112 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N
160113 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N
160114 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
160115 Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje N
160708 Syntetické izolační a teplonosné oleje N

Nově navržené zařízení bude klasifikováno jako zařízení určené k regeneraci použitých olejů nebo jinému způsobu opětného použití olejů. Způsoby využívání odpadů dle přílohy č. 3 zákona 185/2001 Sb. jsou R12 a R9.

MALCOM spol. s r.o.

Donská 176/13, 101 00 Praha 10, Česká republika

Hlavní stránka | malcom@malcom.cz

Rostlinné oleje EKOREG Rafinátor oleje PURADYN