Pro prodloužení životnosti motoru a časových intervalů výměn oleje, celkové snížení provozních nákladů, potřebujete více než normální olejový filtr a dobrou kvalitu oleje.

SPECIFIKACE MODELŮ zde

PuraDYN

Aby se zajistilo maximální zachycení pevných částic, znečištěný olej je přiváděn vstupní tryskou umístěnou ve dně válcové nádoby o malém kontrolovaném průtoku.

Ve válcové nádobě prostupuje olej vyměnitelnou vložkou z nebělené dlouhovláknité bavlny, pevně stlačené v obalu filtrační vložky. Stlačená bavlna zabraňuje vytváření nežádoucích kanálků, je schopna zachycovat pevné částice až do velikosti jednoho mikronu a neutralizovat vzniklé sloučeniny kyselin a síry.

Po zachycení pevných částic ve vrstvě stlačené bavlny vstupuje olej do PuraDYN vyhřívané odpařovací komory, kde se palivo, voda a chladicí kapalina odpařují a jsou okamžitě odváděny ventilačním ventilem a hadicí.

Po odstranění všech nežádoucích nečistot je vyčištěný olej samospádem přiváděn do klikové skříně. Přitom je požadovaná viskozita a množství aditiv udržováno v předepsaných mezích.

PuryDYN je obtokový filtrační systém, který nemá žádný vliv na průtok nebo tlak oleje v motoru. Nenahrazuje normální filtrační systém, ale v kombinaci s ním jeho účinnost zvyšuje.

Olej se neopotřebovává

Avšak v určitém okamžiku znečištění musí být vyměněn

PuraDYNAčkoliv se olej neopotřebovává, oxiduje a je znečišťován během spalovacího procesu, neboť je vystaven účinkům vysokých teplot, uhlíku, spalin, siliconu, kovových částeček, vody, palivu a chladící kapaliny glykolu (fridex). Tyto nečistoty mají škodlivé účinky na fyzikální a chemické vlastnosti oleje, nežádoucí změnu viskozity a rychlé spotřebování aditiv. Tím, jak olej postupně znečišťuje, jeho životnost klesá až do stavu, kdy přestává chránit, chladit a mazat pohyblivé části motoru nebo zařízení. Jakmile znečištění dosáhne této úrovně, olej je nutné vyměnit, aby se zabránilo poškození zařízení. Ale nečistoty zůstávají v zařízení i po pečlivé výměně oleje. Při vypouštění použitého oleje zůstávají nečistoty usazeny na částech motoru, čerpadle, potrubí a ve spodní části skříně. To má za následek, že nečistoty, které zůstaly v zařízení znečistí nový olej ještě dříve než se zařízení uvede opětovně do chodu.

PRAKTICKÉ POUŽITÍ - VÝSLEDKY TESTŮ

1/ Single pass particle retention: Zachycení jednotlivých pevných částic /Single-pass particle retention/. Test byl proveden na čističi /refiner/ o objemu 24 quarts /22,8 litru/ oleje. Tento čistič /refiner o objemu 24 quarts /22,8 l/ prokázal 98,3% účinnost.

2/ Capacity and efficiency: Test objemový a účinnosti byl ukončen po 40 hodinách zkoušky, při kterém průtočnost neklesla pod 50% stanoveného objemu průtočnosti filtru. Výsledky prokazují, že filtry i po 40-ti hodinách spolehlivě filtrovaly a čistič /refiner/ odstranil l24,70 gramů z celkového množství l30 gramů škodlivin /contaminants/ vložených do oleje. Každý testovaný filtr musí být schopen udržet alespoň 50% své průtočnosti během 40-ti hodinového testu.

3/ Capacity and efficiency with water added at the rate of 0,25% by volume per hour: Objemový test účinnosti s přidáním vody v poměru 0,25% objemu po 20 hodin trvání zkoušky. Množství přidané vody bylo celkem 5% z testovaného množství oleje. Účinnost vyhřívací odpařovací komory odstranila objem vody až do 0,02l %.

4/ Capacity and efficiency with diesel fuel added at the rate of 0,25% by volume per hour: Test objemový a účinnost s naftou /diesel oil/ přidanou v poměru 0,25% k objemu za hodinu. Tento test probíhal po 40 hodin. Celkové množství přidaného paliva činilo 10% objemu testovaného paliva. Účinnost odpařovací komory čističe odstranila palivo až do l,90% celkového objemu.

Výsledky testů na těžkých automobilech (Truck´s): Skupina traktorů s turbogenerátorovými motory byla testována v polních podmínkách, při čemž byly zaznamenávány rozbory olejů od roku l986. Ve všech případech laboratorní rozbory prokazovaly stejné výsledky. K dnešnímu dni většina z těchto trucků má najeto více než 800.000 mil /l 280.000 km/ bez výměny oleje a současné analytické rozbory prokazují, že všechny podstatné elementy jako je obrus ocelových součástí, voda, rozpuštěné palivo, mazavost či viskozita jsou v povoleném rozsahu a olej splňuje podmínky dalšího použití. Společnost vlastnící trucky informovala, že váha jednoho stroje je asi 80.000 pounds /36.000 kg/. Z těchto ukazatelů je patrná značná úspora olejů včetně nákladů na filtry a úspora nejméně jedné generální opravy za dobu životnosti trucku. K tomu navíc přistupuje úspora z vyloučení likvidace použitého oleje.

V roce 1988 prováděla velká olejářská společnost praktické zkoušky s čističi, instalovanými na pumpách naftového potrubí. Společnost testovala čističe po dobu 13 měsíců za téměř neustálého provozu, aniž by došlo k výměně oleje. Rozbory oleje byly prováděny obvyklým způsobem s pozitivními výsledky. Filtry čističe byly měněny každých 2.190 hodin provozu a normální plně průtokový filtr jednou za rok. Obrusnost se snížila a přesvědčila uživatele, že generální oprava může být oddálena. Tento předpoklad se ukázal jako oprávněný po rozebrání jednoho testovaného motoru neboť jeho opotřebení bylo nižší než se očekávalo.

Praktické výsledky testování hydrauliky: Čistič byl instalován v roce l981 na 150 t Schuler-Leukart hydraulickém lisu s objemem olejové nádrže 400 galonů /1.520 litrů/, který dříve vyměňovali každých 1.000 hodin. Průměrné využití lisu je asi 1.300 hod./ročně. Jelikož rozbory oleje neustále prokazovaly příznivé výsledky, nevyměnili olej v lisu od roku 1981. Uživatel potvrdil podstatné úspory za uplynulou dobu, prodlouženou životnost zařízení a úsporu nákladů na výměnu hydraulického oleje za každý rok.

Praktické výsledky testování lodních motorů: Loď je vybavena dvěma motory zn. Detroid Diesel 12V71N a je používána pro rybářské účely. Na lodi byly vždy prováděny pravidelné rozbory oleje a olej nebyl měněn během testování. Při dosažení 60.000 hodin bylo rozhodnuto provést ferrogram. Výsledky ukázaly, že všechny ukazatele jsou v pořádku v rozsahu parametrů platných pro tyto motory. Tyto hodiny představují asi 8 let doby provozu bez zásahu do oprav, způsobených mazáním. Majitel nám sdělil, že má ještě další dvě lodi vybavené čističi, pracujícími se stejně pozitivními výsledky jako je tomu u první lodi.

RAFINÁTOR OLEJE PURADYN

PuraDYN Základním účelem oleje je mazání a chlazení motoru a částí zařízení. Tím, že snižuje tření, umožňuje zařízení pracovat hladce a účinně. Čím čistší je olej, tím více se prodlužuje životnost zařízení. Existuje mnoho druhů oleje, každý z nich má svoje specifické vlastnosti a prostředí, mají optimální viskozitu a co nejúčinnější příměsi aditiv. Ačkoliv všechny oleje jsou různé, všechny mají jednu věc společnou-znečištění při provozu.

Při použití PuraDYN dosáhneme podstatné prodloužení životnosti motoru a zařízení.

Jak PuraDYN odstraňuje pevné a kapalné nečistoty

PuraDYN je vysoce účinný obtokový elektrický mobilní olejový rafinátor, který odstraňuje jak pevné, tak kapalné nečistoty dříve než se mohou akumulovat a způsobit poškození motoru.

Neustálým odstraňováním oxidovaných částic, spalin, pevných částic PuraDYN udržuje olej neustále čistý, udržuje jeho požadovanou viskozitu, podstatně snižuje spotřebu aditiv a zajišťuje v maximální míře mazací, chladící a těsnící vlastnosti, čímž prodlužuje životnost motoru nebo zařízení.

PuraDYNProkázalo se, že nejúčinnější prevencí údržby motorů a zařízení je výměna filtrační vložky PuraDYN a zajištění rozboru oleje v intervalech doporučených výrobcem zařízení pro jeho výměnu. Pokud rozbory oleje potvrdí vhodnost jeho dalšího použití, není nutné olej měnit.

Vzorky mohou být snadno odebrány z odběrného olejového ventilu ve dně každého PuraDYNu. Odběr oleje před vstupem do PuraDYNu umožňuje přesné stanovení stavu oleje motoru nebo zařízení.

Spotřeba aditiv je v přímé závislosti na stupni znečištění oleje

Při používání PuraDYN dochází jen k nepatrnému úbytku aditiv. Tato příznivá situace je umožněna tím, že olej je neustále udržován čistý a aditiva se spotřebovávají velmi pomalu. Nepatrná množství aditiv, která se spotřebují při provozu, se doplní při výměně vložky PuraDYN nebo při dolévání oleje.

Standardní plnoprůtokové filtry instalované výrobcem v motoru jsou mimořádně zatíženy a často se ucpávají ještě dříve než mají být vyměněny. To má za následek, že silně znečištěný, nefiltrovaný olej může protékat motorem nebo zařízením.

Plnoprůtokové filtry nedokáží odstranit kapaliny z oleje a jsou určeny pouze k odstranění větších pevných částic. Ty nejlepší z plnoprůtokových filtrů jsou schopny odfiltrovat jen pevné částice do velikosti 15 mikronů. Pevné částice od velikosti 5 do 15 mikronů způsobují velké opotřebení u většiny motorů a zařízení.

Jelikož plnoprůtokové filtry nejsou schopny odstranit pevné nečistoty menší než 15 mikronů a žádné kapalinové nečistoty, nedokáží udržovat olej neustále čistý a proto mohou učinit jen velmi málo pro účinnou ochranu motoru nebo zařízení.

VÝHODY PuraDYN

 • Zvýšení životnosti motoru až o 100%
 • Snížení nákladů na nákup a likvidaci použitého oleje až o 90%
 • Lepší ochrana při záběhu nového motoru a zařízení
 • Podstatné prodloužení intervalů výměn oleje
 • Udržování požadované viskozity a aditiv ve vymezených limitech
 • Odstranění pevných nečistot až do velikosti jednoho mikronu
 • Zajištění odstranění vody, paliva a chladicí kapaliny z oleje
 • Motory a zařízení jsou mazány neustále čistým olejem
 • Zajištění ochrany před vznikem kyselinových sloučenin
 • Vyloučení ukládání kalů a laků
 • Odstranění síry a oxidovaných částic
 • Zlepšení cirkulace oleje
 • Vyloučení "suchých startů" v zimním období
 • Zvýšení výkonu motoru
 • Snížení času na údržbu motoru
 • Snížení spotřeby paliva o 8 - 10%

Praktické použití

mazací+hydraulické oleje podle SAE 10W až 50W

Zemědělství, vojenská zařízení, automobily, autobusy, tiskařské stroje, kompresory, čerpadla, průmyslová zařízení, lokomotivy, důlní mechanismy, vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily, hydraulika

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Úsporná technologie PuraDYN dokáže regenerací oleje snížit jeho spotřebu až o 90%
 • Životnost a účinnost plnoprůtokového filtru se podstatně prodlouží a zvýší, protože jím prochází téměř neznečištěný olej
 • Snižuje možnosti znečištění spojené s dopravou, skladováním a manipulací s olejem
 • Vložky filtru puraDYN mohou být recyklovány
 • Prodloužení životnosti oleje znamená nižší požadavky na spotřebu nového oleje
 • Menší možnost znečištění podzemních vod
 • Snížení nežádoucího vlivu na životní prostředí
PuraDYN

MALCOM spol. s r.o.

Donská 176/13, 101 00 Praha 10, Česká republika

Hlavní stránka | malcom@malcom.cz

Rostlinné oleje EKOREG Rafinátor oleje PURADYN